W grudniu 2013 r. PSWZK skierowało do władz European Federation of Geologists wniosek o przyjęcie do tej organizacji międzynarodowej. W dniu 31 maja 2014 r. Stowarzyszenie zostało przyjęte do European Federation of Geologists na zjeździe EFG w Palermo (Włochy). W ramach współpracy z EFG w obrębie PSWZK powołano komitet National Vetting Committee (NVC), który jest organem dokonującym przeglądu wniosku członka Stowarzyszenia o nadanie przez EFG tytułu Eurogeologa. Po pozytywnej opinii NVC Prezes Stowarzyszenia kieruje tą dokumentację do EFG, co docelowo powinno skutkować przyznaniem wnioskującej osobie tytułu Eurogeologa. Do tej pory taką procedurę przeprowadzono po raz pierwszy w odniesieniu do osoby kolegi Eugeniusza Jacka Sobczyka, który otrzymał tytuł Eurogeologa pod koniec października 2014 r. Drugi ważny aspekt współpracy PSWZK z EFG to współudział w wybranych projektach programu HORIZON2020, w których EFG uczestniczy jako jeden z członków konsorcjum. Obydwie strony podpisały w listopadzie 2014 r. stosowne umowy o współpracy w zakresie realizacji projektów INTRAW i KINDRA (patrz zakładka: PROJEKTY).