V Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin odbyło się w dniu 6 listopada 2014 r. w Zakopanem. Na początku ustępujący Prezes Zarządu Krzysztof Galos przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w latach 2012-2014. Sprawozdania z działalności Komisji Egzaminacyjnej, Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej przedstawili ich przewodniczący. Obecni członkowie Stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarządowi i Komisjom. W dalszej części Walnego Zebrania wybrano Przewodniczącego Sekcji Wykazywania Zasobów Złóż Kopalin w osobie Eugeniusza Jacka Sobczyka oraz Przewodniczącego Sekcji Wyceny Złóż w osobie Roberta Ubermana. W kolejnych głosowaniach wybrano Prezesa Zarządu w osobie Krzysztofa Galosa, Członków Zarządu w osobach: Alicji Byrskiej-Rąpały, Wojciecha Naworyty, Pawła Pietkiewicza i Piotra Saługi, członków Komisji Egzaminacyjnej w osobach Leszka Jurdziaka (Przewodniczący), Marka Niecia, Ryszarda Ubermana, Krzysztofa Szamałka i Michała Kopacza, członków Komisji Etyki w osobach Krystiana Pery (Przewodniczący), Arkadiusza Kustry i Zbigniewa Sadeckiego, oraz członków Komisji Rewizyjnej w osobach Wojciecha Glapy (Przewodniczący), Jerzego Dzieży i Sławomira Mazurka. Na zakończenie przeprowadzono dyskusję na tematu programu działania Stowarzyszenia na kolejne dwa lata.