Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin od maja 2014 r. należy do European Federation of Geologists (EFG). Jako narodowe stowarzyszenie należące do EFG otrzymało propozycję wzięcia udziału w realizacji dwóch projektów z programu HORYZONT2020 jako tzw. strona trzecia (podwykonawca EFG):

Projekt INTRAW „Fostering international cooperation on raw materials” zapoczątkowany w lutym 2015 r., w którym koordynatorem jest EFG, jest realizowany przez konsorcjum 15 partnerów z wielu krajów, w tym z Australii, USA i RPA. Do celów projektu zalicza się określenie obecnego stanu i możliwości rozwoju współpracy w obszarze surowców mineralnych z krajami pozaeuropejskimi, m.in. z Australią, Kanadą, Japonią RPA i USA, w obszarze m.in. badań i rozwoju, polityk i strategii surowcowych, wspólnych programów edukacyjnych i szkoleniowych, procedur koncesyjnych, systemów raportowania danych, praktyk w zakresie rozpoznawania i eksploatacji złóż kopalin oraz przeróbki, przetwórstwa i recyklingu. Docelowym rezultatem programu ma być utworzenie Międzynarodowego Obserwatorium Surowców Mineralnych UE. Notatka prasowa o projekcie INTRAW jest dostępna tutaj, a broszura informacyjna tutaj.

Projekt KINDRA „Knowledge Inventory for hydrogeology research”, zapoczątkowany w lutym 2015 r., w którym EFG jest partnerem, jest realizowany przez konsorcjum 6 partnerów z krajów UE. Jego głównym celem jest podsumowanie obecnej wiedzy naukowej i praktycznej w obszarze badań i rozwoju hydrogeologii w poszczególnych krajach europejskich, poprzez zgromadzenie informacji o rezultatach prac badawczych, projektów, programów i baz danych hydrogeologicznych, a następnie identyfikację istniejących wyzwań i luk badawczych. Docelowym rezultatem będzie Europejski Katalog Badań Wód Podziemnych. Broszura informacyjna o projekcie KINDRA jest dostępna tutaj.