W ramach prac nad opracowaniem standardu wyceny nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin, prowadzonych we współpracy z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, odbyły się dwa kolejne spotkania zespołu roboczego powołanego dla tych celów:

W dniu 21 stycznia 2015 r. w Krakowie,
W dniu 18 marca 2015 r. w Warszawie.

W spotkaniach uczestniczyli członkowie zespołu roboczego ze strony PSWZK, tj. Krzysztof Galos, Paweł Pietkiewicz, Robert Uberman, Krzysztof Szamałek i Piotr Saługa. W trakcie spotkań uzgodniono propozycję brzmienia rozdziału 1 „Wprowadzenie”, rozdziału 2 „Przedmiot i zakres stosowania standardu”, rozdziału 3 „Definicje podstawowych pojęć”, oraz rozdziału 4 „Cele wyceny”. Kontynuowano także dyskusję nad zapisami rozdziału 5 „Zasady i procedury określania wartości rynkowej nieruchomości ze złożami kopalin objętymi prawem własności nieruchomości gruntowej”. Kolejne spotkanie wspólnego zespołu roboczego przewidziano na czerwiec br.