W dniu 14 maja 2015 r. odbyło się w Krakowie drugie posiedzenie Piątego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin. W pierwszej kolejności członkowie Zarządu zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za rok 2014 oraz przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. Przedmiotem dyskusji Zarządu były następnie: Udział PSWZK w dwóch projektach w ramach współpracy z European Federation of Geologists (EFG): surowcowym (INTRAW) i hydrogelogicznym (KINDRA); Udział w pracach nad przygotowaniem dokumentu „Geology for Society” (przetłumaczenie go na język polski „Geologia dla Społeczeństwa” oraz propagowanie go w ramach działalności Stowarzyszenia); Kontynuowanie prac nad opracowaniem standardu wyceny nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin we współpracy z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; Rozpoczęcie prac nad nowelizacją Kodeksu POLVAL; Rozpoczęcie prac nad opracowaniem Kodeksu Wykazywania Zasobów Złóż (na bazie wytycznych CRIRSCO); Ustalenie kryteriów i zakresu egzaminu na Taksatora Złóż Kopalin oraz na Geologa Kompetentnego przez Komisje Egzaminacyjną. Omówiono także sprawy związane z kosztami i aspektami formalnymi funkcjonowania Stowarzyszenia.