Drogie Koleżanki i Koledzy,

W celu popularyzowanie dorobku Stowarzyszenia, w szczególności kodeksu POLVAL oraz prac na Kodeksem Wykazywania Zasobów Zarząd Stowarzyszenia postanowił przeznaczyć pewną pulę środków na dofinansowanie działań podejmowanych przez Członków Stowarzyszenia a zmierzających do jego zaprezentowania we właściwych, międzynarodowych kręgach odbiorców takich jak konferencje naukowe, fora gospodarcze, etc. w kraju jak i poza jego granicami, chociaż w tym pierwszym przypadku muszą to być wydarzenia międzynarodowe.  Wydarzeniami takimi są:

 1. Konferencje naukowe, w których tematyka związana z wyceną złóż/wykazywaniem zasobów stanowi znaczącą część (co najmniej 20 % całości programu ) a wśród uczestników musi być co najmniej 10 osób spoza Polski o dorobku naukowym w przedmiotowym zakresie udokumentowanym publikacjami w czasopismach naukowych,
 2. Fora gospodarcze, w których maksymalnie 33 % uczestników jest z Polski, a ponad 50 % reprezentuje firmy sektora górniczego (z wyłączeniem dostawców maszyn i urządzeń).
 3. Konferencje, warsztaty i inne spotkania o podobnym charakterze organizowane przez instytucje lub organizacje afiliowane przy ONZ lub EU, zajmujące się przedmiotową tematyką,
 4. Konferencje, warsztaty i inne spotkania o podobnym charakterze organizowane przez organizacje zawodowe zajmujące się przedmiotową tematyką z następujących krajów: Kanada, USA, RPA, Australia, Chile, Rosja, Wlk. Brytania i Irlandia.

 Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wygłoszenie referatu/prezentacji lub o podobnym charakterze na sesji, w której bierze udział co najmniej 33 % uczestników, nie krótszego niż 20 minut  i udokumentowanego zamieszczeniem w materiałach konferencyjnych, w języku angielskim, z wskazaniem Stowarzyszenia jak sponsora. (W przypadku punktowanych konferencji naukowych można wskazać afiliację naukową ale należy odnotować pomoc Stowarzyszenia w innym miejscu). Dla uchylenia wątpliwości zapis „co najmniej 33 % uczestników” rozumie się w ten sposób, że prezentacja odbywa się podczas jednej z dwóch lub trzech równoległych sesji lub ze sposobu organizacji konferencji jasno wynika, że dana sesja była przeznaczona dla więcej niż 33 % uczestników (np. obok jednej sesji naukowej były 3 wycieczki na kopalnie po 20 miejsc a uczestników było łącznie 100).

Zarząd przewiduje dofinansowanie w kwocie nie mniejszej niż połowa opłaty konferencyjnej. Konkretne warunki zostaną ustalone na drodze negocjacji z wyłonionymi kandydatami, na podstawie atrakcyjności propozycji kandydatów w kontekście celów.

Nie przewiduje się przygotowanie szablonu wniosku, ale powinien on zawierać następujące elementy:

 1. Imię i nazwisko kandydata,
 2. Oświadczenie o pełni praw członkowskich i opłaceniu wszystkich składek,
 3. Nazwę wydarzenia i link do właściwej strony www.
 4. Tytuł i streszczenie wystąpienia (w języku angielskim),
 5. Uzasadnienie zgodności wystąpienia z celami Konkursu,
 6. W przypadku wydarzeń cyklicznych informacje o 2 poprzednich wydarzeniach z zaznaczeniem służących stwierdzeniu zgodności z kryteriami, w innych – dowolne pozwalające uznać kryteria za spełnione;
 7. Budżet.

 

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2018 r.

 Bardzo liczymy na Państwa udział w tej działalności.

Za Zarząd

Robert Uberman – Vice-prezes.